Strefa HR Trójmiasto, Gdynia, Sopot, Gdańsk | strefahr.eu

Przejdź do treści

Menu główne:

Oferta

Doradztwo

   

   

   

WYNAGRODZENIA
Dla firm, które:

 • chcą stworzyć nowe systemy wynagrodzeń
 • pragną dokonać zmiany w aktualnych systemach wynagrodzeń
 • chcą powiązać system wynagrodzeń z celami firmy
 • chcą uatrakcyjnić swoją ofertę wynagrodzeń
 • chcą zoptymalizować wielkość wynagrodzeń (dopasowanie do rynku pracy)

Etapy:

 • Analiza systemów wynagradzania- identyfikacja stosowanych systemów  wynagrodzeń, ocena roli motywacyjnej systemów i korelacji z celami i  zadaniami. Złożenie rekomendacji zmian w istniejących systemach,  propozycja nowych systemów wynagradzania.
 • Audyt wynagrodzeń- analiza i ocena poziomów wynagrodzeń na  poszczególnych stanowiskach w odniesieniu do benchmarków rynkowych  (raporty wynagrodzeń, informacje z procesów rekrutacyjnych). Złożenie  rekomendacji zmian poziomów wynagrodzenia.
 • Badanie satysfakcji z wynagrodzeń- pomiar stopnia zadowolenia pracowników  z osiąganego wynagrodzenia
 • Przygotowanie siatki wynagrodzeń- budowa siatki wynagrodzeń w  oparciu o dane rynkowe (regionalne) oraz obowiązujące w firmie poziomy  wynagrodzeń
 • Przygotowanie  nowych systemów wynagrodzeń- budowa nowych lub  zmiana istniejących systemów wynagrodzeń dla poszczególnych grup  zawodowych.  Systemy czasowe, akordowe, prowizyjne.

Korzyści:

 • Przejrzysty system wynagradzania
 • Poprawa wskaźników efektywności
 • Kontrola nad budżetem wynagrodzeń
 • Powiązanie wynagrodzeń z celami firmy
 • Optymalizacja wielkości wynagrodzeń – dopasowanie do realiów rynku pracy

Efekt końcowy:

 • Raport z analizy wynagrodzeń
 • Raport z badania satysfakcji wynagrodzeń
 • Opis systemu wynagradzania
 • Wdrożenie systemu wynagradzania: komunikacja, szkolenia, regulamin systemu wynagradzania
 • Siatki wynagrodzeń dla poszczególnych grup zawodowych

SYSTEM SZKOLEŃ WSTĘPNYCH
Dla firm, które:

 • chcą ujednolicić system wdrażania pracowników do pracy w firmie
 • często przyjmują pracowników na te same stanowiska
 • chcą wyposażyć każdego nowego pracownika w podstawowy pakiet wiedzy o firmie
 • chcą usystematyzować wiedzę i umiejętności pracowników w danych grupach stanowisk
 • chcą monitorować umiejętności i wiedzę pracowników na stanowiskach
 • chcą przeprowadzić transfer standardów wdrażania pracowników do innych oddziałów, w tym zagranicznych chcą aby nowy pracownik w optymalnie krótkim czasie realizował cele stanowiskowe

Etapy:

 • Analiza wymaganych kompetencji na danym stanowisku
 • Stworzenie pakietu informacji dla nowego pracownika
 • Stworzenie etapów wdrażania pracownika do firmy
 • Stworzenie planu szkolenia
 • Przygotowanie niezbędnych materiałów szkoleniowych we współpracy z klientem
 • Stworzenie ankiety podsumowującej/ oceniającej szkolenie
 • Wyłonienie i przeszkolenie trenerów wewnętrznych
 • Nadzór nad realizacją pierwszego szkolenia

Korzyści:

 • Posiadanie jednolitego systemu wdrażania nowego pracownika do pracy
 • Standaryzacja wiedzy u nowozatrudnionych pracowników
 • Możliwość weryfikacji postępów pracownika i przydatności na danym stanowisku pracy

Efekt końcowy:

 • Wystandaryzowany system wdrażania pracownika do pracy - procedura
 • Pakiet wiedzy niezbędny dla nowego pracownika - materiały
 • Zestaw kryteriów do oceny postępów nowego pracownika - proces

PROMOCJA FIRMY JAKO PRACODAWCY
Dla firm, które:

 • chcą pozyskać młodą kadrę, w tym absolwentów kierunków technicznych
 • wypromować siebie, jako pracodawcę na lokalnym rynku pracy
 • wspierać lokalną społeczność poprzez zapewnienie startu w karierze zawodowej młodym ludziom

Zakres:

 • Reprezentacja pracodawcy na targach pracy- organizacja stoiska,  przeprowadzenie akcji informacyjnej, promocja firmy, pozyskiwanie  kandydatów do pracy
 • Organizacja dni otwartych dla studentów- identyfikacja grupy  docelowej, nawiązanie współpracy z uczelnią,  przygotowanie atrakcyjnego  programu wizyty, organizacja dnia wizyty, przygotowanie materiałów  informacyjnych
 • Organizacja staży studenckich- przygotowanie programów stażowych, w  tym regulaminów, umów itp.), przeprowadzenie akcji informacyjnej  wewnątrz firmy, szkolenia dla opiekunów praktyk, promocja programów,  rekrutacja kandydatów, ocena przebiegu praktyk i staży, obsługa  formalno-prawna Korzyści: Dotarcie do nowych grup potencjalnych pracowników Promocja firmy jako pracodawcy – zbudowanie w studentach świadomości  istnienia firmy jako potencjalnego pracodawcy Promocja firmy jako organizacji wspierającej lokalną społeczność Pozyskanie nowej kadry ze świeżym spojrzeniem, dobrą bazą teoretyczną i  znajomością najnowszych narzędzi pracy

Efekt końcowy:

 • Przygotowanie materiałów promocyjnych na targi pracy (stoisko, prezentacja, roll-up, inne)
 • Regulamin staży
 • Implementacja programów stażowych wewnątrz organizacji
 • Przygotowanie standardu oraz organizacja Dni otwartych dla studentów.

REKRUTACJA
Dla firm, które:

 • tworzą nowe stanowiska pracy lub planują zmiany na stanowiskach
 • chcą dokonać zmian w strukturze organizacyjnej, tj. tworzenie nowych działów, otwarcie nowego zakładu produkcyjnego
 • planują awanse wewnętrzne
 • borykają się z istotną rotacją
 • planują szybki wzrost zatrudnienia

Etapy:

 • Analiza zapotrzebowania firmy
  • Ustalenie zadań na stanowisku, celu stanowiska dla biznesu
  • Ustalenie zakresu odpowiedzialności na danym stanowisku
  • Ustalenie miejsca w strukturze organizacyjnej - stanowisko nadrzędne, stanowiska współpracujące, podległe
  • Ustalenie nazwy stanowiska
  • Ustalenie wynagrodzenia na stanowisku oraz narzędzi pracy
 • Stworzenie profilu rekrutacyjnego
 • Ustalenie ram czasowych procesu rekrutacyjnego
 • Wybór kanałów, jakimi będzie pozyskiwany kandydat
 • Przygotowanie ogłoszenia prasowego
 • Przeprowadzenie selekcji kandydatów
 • Przeprowadzenie wywiadów z kandydatami- rozmowy telefoniczne, spotkania z kandydatami
  • na życzenie - przeprowadzenie badania kompetencji metodą Assessment Center (wielowymiarowy proces oceny kompetencji)
 • Przygotowanie raportu po rekrutacji i rekomendacja kandydatów do kolejnego etapu
 • Udział w drugim etapie rekrutacji- spotkaniu z pracodawcą; na życzenie - Udział w finalizowaniu warunków zatrudnienia

Korzyści:

 • Pozyskanie zmotywowanych kandydatów spełniających wymagania dla wskazanego stanowiska pracy
 • Profesjonalnie przeprowadzony proces rekrutacyjny – budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy
 • Oszczędność czasu – proces rekrutacji trwa od 1 miesiąca
 • Oszczędność pieniędzy – wynagrodzenie oparte o aktualne realia rynku pracy a nie oczekiwania kandydata

Efekt końcowy:

 • Raport końcowy z przeprowadzonej rekrutacji
 • Wybór i rekomendacja kandydatów


AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY
Dla kogo:

 • Dla osób, będących w procesie zmiany pracy
 • Dla osób, które chcą się profesjonalnie przygotować do procesu zmiany pracy

Etapy:

Proces jest budowany w zależności od sytuacji klienta i może zawierać następujące elementy:
 • Analizę dokumentów aplikacyjnych (życiorys, list motywacyjny,  referencje, opinie) stworzonych przez klienta poszukującego nowej pracy,  korektę dokumentów
 • Konsultacje w zakresie wyboru kierunku rozwoju kariery klienta –  wskazanie kilku dróg rozwoju zgodnych z posiadanymi talentami i  zainteresowaniami klienta
 • Konsultacje w zakresie analizy rynku pracy – wskazanie źródeł  informacji o miejscach pracy, organizacja procesu poszukiwania pracy  
 • Szkolenie w zakresie przygotowania do rozmów rekrutacyjnych –  techniki autoprezentacji, sposobu radzenia sobie ze stresem podczas  rozmowy

Korzyści:

 • Uzyskanie kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie świadomego poruszania się po rynku pracy
 • Profesjonalne przygotowanie do spotkań z pracodawcami

Efekt końcowy:

 • Posiadanie profesjonalnie przygotowanych dokumentów aplikacyjnych (życiorys, list motywacyjny, referencje, opinie)
 • Wiedza i umiejętności na temat sposobów pozyskiwania ofert pracy – stworzenie bazy danych i jasnego procesu działania
 • Wiedza o przebiegu procesów rekrutacji  i  poszczególnych ich etapach.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Dla firm, które:

 • planują wdrożenie zmian organizacyjnych tj. tworzenie nowych jednostek, restrukturyzacja, połączenia
 • rozwijają się dynamicznie
 • pragną uporządkować swoją strukturę
 • dla Managerów HR obejmujących nowe stanowisko

Etapy:

 • Analiza obecnej struktury organizacyjnej- analiza nazewnictwa działów, stanowisk, określenie poziomów w strukturze organizacyjnej, analiza zakresów kompetencji działów, lokalizacja uprawnień decyzyjnych, analiza wielkości zatrudnienia w jednostkach (działach)
 • Sporządzenie opisów stanowisk- analiza zakresów obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy (metoda ankiet, wywiadów, obserwacji pracy)
 • Przygotowanie regulaminów: pracy, wynagradzania, socjalnego
 • Audyt aktualnie stosowanej dokumentacji pracowniczej (umowy, zarządzenia, inne regulacje wewnętrzne)

Korzyści:

 • Uporządkowanie struktury organizacyjnej
 • Identyfikacja silnych stron organizacji oraz obszarów do rozwoju w zakresie struktury
 • Uporządkowany system zakresów obowiązków – transparentność, skupianie się na realizacji zadań
 • Bezpieczeństwo kadrowo-administracyjne (zgodność z wymaganiami PIP)

Efekty:

 • Raport z wynikami audytu organizacji
 • Wskazanie kierunków rozwoju organizacji w zakresie struktury
 • Przygotowanie organizacji do wdrożenia planowanych zmian
 • Opisy stanowisk zawierające zakresy obowiązków, odpowiedzialności oraz wymaganych kompetencji
 • Raport z analizy stanu dokumentacji kadrowej pracowników oraz regulacji wewnętrznych


BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW
Dla firm, które:

 • troszczą się o swój wizerunek jako pracodawcy
 • chcą poznać opinie pracowników o poziomie zadowolenia z pracy
 • chcą poprawić komunikację wewnątrz firmy- z pracownikami, z działami
 • chcą poznać kondycję organizacji wyrażoną w opiniach pracowników
 • są zainteresowane wdrażaniem zmian rozwojowych w firmie
 • chcą poprawić motywację pracowników i tym samym ich produktywność
 • chcą zmniejszyć rotację pracowników
 • chcą aby ich pracownicy polecali wytwarzane przez firmę produkty

Etapy:

 • Przygotowanie zakresu tematów, w ramach których pracodawca chce poznać opinie pracowników
 • Zbudowanie kwestionariuszy
 • Wybór metodologii badania
 • Ustalenie ram czasowych badania satysfakcji pracowników
 • Przeprowadzenie badania satysfakcji
 • Przygotowanie raportu z badania  wraz z prezentacją najważniejszych wniosków
 • Na życzenie - prezentacja wyników pracownikom

Korzyści:

 • Uzyskanie informacji o poziomie satysfakcji pracowników z pracy
 • Uzyskanie informacji o mocnych i słabych stronach organizacji widzianej oczami pracowników,
 • Uzyskanie informacji o obszarach do zmiany/ poprawy w firmie
 • Zbudowanie platformy do otwartego dialogu z pracownikami
 • Zmiana lub wzmocnienie wizerunku pracodawcy nastawionego na dialog z pracownikami

Efekt końcowy:

 • Narzędzie do badania satysfakcji pracowników wraz z metodologią przeprowadzenia badania
 • Raport z przeprowadzonego badania satysfakcji pracowników
 • Raport rekomendacji dla dalszego rozwoju firmy z wskazaniem kolejności ważności poszczególnych zagadnień


OCENY OKRESOWE
Dla firm, które:

 • chcą wprowadzić formalny system ocen oraz powielane kryteria oceny pracy pracowników
 • chcą wspierać wzrost efektywności oraz rozwój pracowników i organizacji

Etapy:

 • stworzenie arkuszy ocen okresowych
 • szkolenie managerów oraz pracowników w zakresie stosowania narzędzia

Korzyści:

 • wiedza o tym co dzieje się w organizacji
 • identyfikacja potrzeb szkoleniowych
 • identyfikacja kadry rezerwowej menedżerskiej na podstawie analizy talentów
 • identyfikacja kadry pracującej poniżej zakładanych celów – potencjalnie do zwolnienia
 • przepływ informacji, wzrost motywacji dzięki stosowaniu okresowej informacji zwrotnej
 • standaryzacja zakresów obowiązków jako podstawa do wyznaczania i egzekwowania celów stanowiskowych
 • jasne, konkretne, wymierne dane do podjęcia decyzji o przyznawaniu bądź nie premii za efekty pracy
 • stworzenie dobrej atmosfery współpracy

Efekt końcowy:

 • regulamin przeprowadzania ocen okresowych
 • zestaw arkuszy ocen okresowych
 • szkolenie dla managerów z zakresu oceniania oraz przekazywania informacji zwrotnych
 • szkolenie dla pracowników w zakresie przygotowania samooceny oraz przygotowania do spotkania z przełożonym


AUDYT PERSONALNY / AUDYT ORGANIZACYJNY
Dla firm, które:

 • są zainteresowane diagnozą/audytem funkcji managerskiej w organizacji tj. stylu zarządzania i kompetencji managerów
 • są zainteresowane diagnozą/audytem funkcji personalnej tj. metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu personelem w organizacji
 • chcą poznać kondycję organizacji wyrażoną w opinii zewnętrznych ekspertów
 • są zainteresowane wdrażaniem zmian organizacyjnych w firmie stoją przed dylematem wyboru i wdrożenia właściwych narzędzi z obszaru HR

Etapy:

- Spotkanie z Zarządem w celu omówienia priorytetów oraz głównych problemów
- Wytypowanie grupy managerów i/lub pracowników, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Audycie
- Przeprowadzenie ustrukturyzowanych wywiadów, w ramach których badane są następujące obszary:
 • Struktura organizacyjna firmy
 • Analiza wybranych zespołów
 • System motywacyjny
 • Komunikacja
 • Współpraca na linii Managerowie- Zarząd, współpraca między działami, przełożeni-pracownicy
 • Analiza systemu wdrażania pracowników do pracy
 • Analiza badania potrzeb szkoleniowych
 • Styl zarządzania
 • Opinie pracowników.
-Analiza zebranych danych
-Przygotowanie raportu z Audytu wraz z propozycją działań naprawczych
Prezentacja wyników Audytu przez Zarząd

Korzyści:

-Uzyskanie informacji o stanie funkcji personalnej
-Uzyskanie informacji o stanie funkcji managerskiej
-Wskazanie kierunków potencjalnych zmian w obszarze zarządzania
-Uzyskanie informacji pomocnych przy podejmowaniu decyzji personalnych
- Uzyskanie informacji pomocnych w wyznaczaniu dalszych działań z obszaru personalnego, w tym doboru właściwych narzędzi HR wspierających realizację celów biznesowych

Efekt końcowy:

1.Raport z przeprowadzonego Audytu z opisem sytuacji zastanej
2. Rekomendacje dotyczące poszczególnych obszarów i procesów biznesowych, ze wskazaniem możliwych spodziewanych efektów oraz arkusz z propozycją planu i harmonogramem działań.


ZEWNĘTRZNY DZIAŁ HR
Twoja firma ma świetny produkt, coraz więcej zamówień, jest rozpoznawalna i liczy się w branży. Czujesz jednak, że mogłaby osiągnąć jeszcze więcej !
Wszyscy wiemy, że firmę tworzą ludzie. Od ich umiejętności, chęci i postawy zależy czy i jak duży sukces ma szansę odnieść Twoja organizacja.

Wyobraź sobie, że:

 • możesz współpracować z doświadczonymi doradcami w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, którzy wskażą Ci jak pozyskać najlepszych do Twojego zespołu oraz podpowiedzą jak rozwinąć tych, których już masz w swoim otoczeniu,
 • otrzymujesz profesjonalną informację o tym, jaki jest Twój zespół i jakich umiejętności potrzebują Twoi pracownicy, żeby wspólnie osiągnąć to, co zamierzasz,
 • Twoja firma jest znana i postrzegana jako prestiżowy pracodawca i kandydaci chcą związać się z Wami i pracować na sukces w Twoim zespole.

Proponujemy Ci stworzenie wraz z nami zewnętrznego Działu HR dla Twojej firmy.

Zapewni Ci to:

 • profesjonalne działania wzmacniające efektywność Twojego zespołu,
 • obiektywizm w analizie procesów personalnych,
 • doradztwo w trudnych decyzjach personalnych,
 • elastyczność we współpracy z doradcami z zakresu HR- współpracujemy nad rozwiązaniami wtedy, gdy potrzebujesz.

Jeśli chcesz mieć profesjonalne doradztwo w tematach personalnych i uzyskać wsparcie profesjonalistów z zakresu HR, proponujemy kontakt z naszą firmą i skorzystanie z usługi  OUTSOURCING PERSONALNY, czyli zewnętrzny dział HR.

 
Copyright 2016. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego